Công trình – Biệt Thư Sala Quận 2

Công trình – Biệt Thư Sala Quận 2
Bàn Giao cho khách ngày: 03/03/2020
Phào chỉ trang trí Dòng Trắng trơn
Gồm: Trần – Khung – Len Chân (Tổng 4,960 mét)